Adatvédelmi nyilatkozat

 Adatvédelmi nyilatkozat

Square One Media Kft.

www.citydeals.hu

1. Alapelvek és fogalom meghatározások

Alapelvek

Square One Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15., cégjegyzékszáma: 07-09-033591) (a továbbiakban: Adatkezelő), a www.citydeals.hu weboldal (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője. Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő, releváns, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ esetében alkalmazni kell.

Felhívjuk az Adatközlő figyelmét arra, hogy amennyiben nem a saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában 18. Éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, csak abban az esetben, ha ahhoz törvényes képviselőjük hozzájárult.

2. Fogalmak

2.1. Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel, vagy amely részére Adatkezelő személyes adatok továbbítására kötelezett.

2.3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, e-mail cím, vásárlás időpontja, vásárolt utalvány, lakcím, telefonszám, regisztráció során megadott adatok, google és facebook alapján azonosítható.

2.4. Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.5. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.6. Felhasználó: nagykorú természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a) a Portált felkeresi (a továbbiakban: Látogató), b) a Portálon regisztrál és ezáltal saját fiókot hoz létre (a továbbiakban: Regisztrált Felhasználó), c) a Portálon megrendelést ad le (a továbbiakban: Vásárló), a Portál felhasználója lesz és a jelen szabályzat szerinti felhasználónak minősül.

2.7. Szolgáltatás: Az Adatkezelő által üzemeltett Portálon nyújtott minden szolgáltatás és funkció, melyet az Adatkezelő a Portálon elérhetővé tesz, szolgáltatásnak minősül.

2.8. Adatközlő: Az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelővel személyes adatot közöl.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete,

- 2011. Évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.),

- 2013. Évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

- 1997. Évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

- 2000. Évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)

- 2003. Évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

- 2001. Évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

- 2008. Évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól Grt.)

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet.

Jelen dokumentum az Érintettek személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

2. 9. Adatkezelő

Az Érintett adataival kapcsolatos adatkezelést a Square One Media Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Cégnév:

Square One Media Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.

Levelezési cím:

8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 15.

Cégjegyzékszám:

07-09-033591

Adószám:

26318091-2-07

Telefon:

+36 70 701 76 01

E-mail:

info@citydeals.hu

3. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Adatkezelések és Adatfeldolgozók

3.1. A www.citydeals.hu oldal Regisztrált Felhasználói adatainak kezelése

A kezelt adatok köre

Kötelező: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím (irányítószám, település, közterület megnevezése, házszám), jelszó.

Opcionális: születési dátum

Az adatkezelés jogalapja

érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja

Felhasználó azonosítása a Portál által nyújtott Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultság megállapításához, illetőleg a Szolgáltatások nyújtásához

Az adatkezelés időtartama

A Regisztrált Felhasználó adatait hozzájárulásának visszavonásáig vagy a legutolsó bejelentkezése időpontjától számított 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás

Van, az Adatkezelő Partnerei részére a Portálon elérhető Szolgáltatások teljesítése és az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében

Adatfeldolgozó

 Lásd III./13.-es Pontban felsorolt Partnerek

Az adatszolgáltatás módja

Elektronikus

 

Amennyiben a Regisztrált Felhasználó a saját döntése alapján a Facebook vagy Google-fiókját összekapcsolja a Portállal, akkor az Adatkezelő a fentieken túl a Felhasználó következő személyes adatait kezelheti: , Facebook vagy Google fiók e-mail cím, Facebook vagy Google-fiókon megadott lakcím

3.2. A www.citydeals.hu Portálon Vásárlók adatainak kezelése

A kezelt adatok köre

Kötelező: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím (irányítószám, település, közterület megnevezése, házszám),

Opcionális: ajándék vásárlás esetén személyes üzenet és megajándékozott Érintett e-mail címe

Az Adatkezelő a Szolgáltatás és jogi és számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében Vásárló alábbi adatait is kezeli: vásárlás időpontja, vásárolt Utalvány(ok) darabszáma, vásárolt Utalvány(ok)on szereplő szolgáltatás(ok) megnevezése, Utalvány(ok) eredeti ára, kedvezmény mértéke, Utalvány(ok) kedvezménnyel csökkentett vételára, Utalvány(ok) sorszáma, ajándék vásárlás történt-e, személyes üzenet, megajándékozott e-mail címe, fizetési mód, átutalásos fizetés esetén kosárkód,

Az adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja

Vásárló azonosítása a Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevétele és Adatkezelő jogi és számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében.

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló adatait hozzájárulása visszavonásáig, vagy legutolsó bejelentkezése időpontjától 5 évig kezeljük.

 

Számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

Adattovábbítás

Van, a Portálon elérhető szolgáltatások, valamint Adatkezelő törvényi és számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében Adatkezelő III./13. Pontban felsorolt Adatfeldolgozói felé.

Adatfeldolgozó

Lásd III./13. Pontban felsorolt Adatfeldolgozók

Az adatszolgáltatás módja

Elektronikus

Utazási szolgáltatások esetén a szolgáltatás tényleges igénybevételének előfeltétele lehet egyéb személyes adatok megadása is, melyeket a szolgáltató fél kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében kérhet el Vásárlótól. Ezen adatok kezelésére az adott fél adatvédelmi irányelveinek megfelelően kerül sor.

3.3. A www.citydeals.hu Portálon keresztül szolgáltatást kínáló természetes személyek és egyéni vállalkozók (a továbbiakban: Egyéni Vállalkozók) adatainak kezelése

A kezelt adatok köre

Kötelező: vezetéknév, keresztnév, születési hely és idő; anyja neve; lakcím, adószám vagy adóazonosító jel,  e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó

opcionális: egyéni vállalkozói nyilvántartási szám

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés (GDPR 6. Cikk. (1) bekezdés b) pont;

Az adatkezelés célja

Szerződés teljesítése, kapcsolattartás, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi és számviteli kötelezettségek teljesítse. 

Az adatkezelés időtartama

Felek szerződése megszűnésének időpontjától számított 5 évig. Számlákat és egyéb bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig.

 

 

Adattovábbítás

Van, a Portálon elérhető szolgáltatások, valamint Adatkezelő törvényi és számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében Adatkezelő III./14. Pontban felsorolt Adatfeldolgozói felé.

Adatfeldolgozó

Lásd III./13. Pontban felsorolt Adatfeldolgozók

Az adatszolgáltatás módja

Elektronikus és/vagy papír alapon

 

3.4. A www.citydeals.hu Portálon keresztül szolgáltatást kínáló jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok természetes személy kapcsolattartói (a továbbiakban: Kapcsolattartó) adatainak kezelése

A kezelt adatok köre

Kötelező: kapcsolattartó neve, e-mail cím, telefonszám,  jelszó

 

Az adatkezelés jogalapja

Jogos érdek (GDPR 6. Cikk. (1) bekezdés f) pont;

Az adatkezelés célja

Szerződés teljesítése céljából történő kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama

A Felek szerződése megszűnésének időpontjától számított 5 évig. Számlákat és egyéb bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig.

Adattovábbítás

Van, a Portálon elérhető szolgáltatások, valamint Adatkezelő törvényi és számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében Adatkezelő III./13. Pontban felsorolt Adatfeldolgozói felé.

Adatfeldolgozó

Lásd III./13. Pontban felsorolt Adatfeldolgozók

Az adatszolgáltatás módja

Elektronikus

3.5. Hírlevél küldés

A kezelt adatok köre

Kötelező: e-mail cím

Opcionális: érdeklődési kör

Az adatkezelés jogalapja

érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. Évi XLVIII. Törvény 6. §)

 

 

Az adatkezelés célja

rendszeres vagy eseti jelleggel hírlevél küldése megadott adatok alapján

Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozás)

Adattovábbítás

Van, hírlevelek célba juttatása érdekében Adatfeldolgozó levelezési szolgáltató Partnerei felé

Adatfeldolgozó

Optimonk International Zrt., The Rocket Science Group LLC (MailChimp)

Az adatszolgáltatás módja

Elektronikus

Feliratkozni az alábbi módokon lehet:

  •  Felhasználó Portálon történő regisztrációja során hírlevél szolgáltatást igényel. Ebben az esetben Felhasználó e-mail címe továbbításra kerül a mailchimp.com oldalt üzemeltető The Rocket Science Group LLC részére, aki a https://www.intuit.com/privacy/statement/ url cím alatt elérhető adatkezelési szabályok szerint kezeli és tárolja a Felhasználók e-mail címét.
  • Felhasználó Adatkezelő regisztrációs célú kampánya reklámüzenetére klikkel és hírlevél szolgáltatás igényel. Ebben az esetben Felhasználó e-mail címe továbbításra kerül a mailchimp.com oldalt üzemeltető The Rocket Science Group LLC részére.
  • Felhasználó a Portál láblécében elhelyezett hírlevél feliratkozási linkel klikkel és hírlevél szolgáltatást igényel. Ebben az esetben Felhasználó e-mail címe továbbításra kerül a mailchimp.com oldalt üzemeltető The Rocket Science Group LLC részére.
  • Felhasználó a Portálon megjelenő pop-up üzenetre klikkel és hírlevél szolgáltatást igényel. Ebben az esetben Felhasználó e-mail címe továbbításra kerül a Optimonk International Zrt. és a mailchimp.com oldalt üzemeltető The Rocket Science Group LLC részére.

3.6. Portál fejlesztése, üzemeltetése és adatainak tárolása

A kezelt adatok köre

Lásd III./1., III./2., III/3., III/4., III./5.

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek, Egyéni Vállalkozók, valamint Kapcsolattartók hozzájárulása GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont alapján, a Portál üzemeltetése és Szolgáltatási színvonalának megőrzéséhez és fejlesztéséhez fűződő jogos érdek (GDPR 6. Cikk. (1) bekezdés f) pont.

Az adatkezelés célja

A Portál üzemeltetése, így különösen felmerülő hibák elhárítása és új funkciók fejlesztése, valamint a Portál Szolgáltatásainak biztosítása.

Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő és szerződött Partnere szerződéses együttműködésének végéig, de nem tovább, mint a III./1., III./2., III/3., III/4., III./5. Pontok alatt meghatározott adatkezelési időtartamok vége.

Adattovábbítás

Van

Adatfeldolgozó

Webfejlesztés: On-Demand Kft.

Tárhely szolgáltatás: Hetzner Online GmbH

Webhely rendszergazdai szolgáltatás: Batori Group Kft.,

Az adatszolgáltatás módja

Elektronikus

3.7. A www.citydeals.hu Portál cookie kezelése

3.7.1. Az Európai Uniós törvények értelmében az Adatkezelő felhívja a Portál Felhasználóinak a figyelmét arra, hogy a Portál ún. “cookie”-kat, (a továbbiakban: Süti) használ annak érdekében, hogy a Portál Szolgáltatásai elérhetők legyenek. A Süti egy olyan, egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet Adatkezelő, vagy Adatfeldolgozója  a  Felhasználó számítógépén helyez el. Ezek egyfelől lehetnek szükséges technikai sütik (a továbbiakban: Szükséges Sütik), melyek a Portál megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek kényelmi (a továbbiakban: Kényelmi Sütik), valamint promóciós és statisztikai sütik (a továbbiakban: Promóciós és Statisztikai Sütik) , melyeket Adatkezelő, vagy Adatfeldolgozója a 7.4. pont "Promóciós és Statisztikai Sütik" leírásban meghatározott célokra használ.

3.7.2. Egyes Sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (a továbbiakban: Ideiglenes Sütik), mások a Felhasználó eszközén maradnak és lehetővé teszik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozói számára, hogy felismerjék a Felhasználó böngészőjét a következő látogatás alkalmával (a továbbiakban: Állandó Sütik).

3.7.3. Sütik elutasítása

A böngésző beállításaiban (általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel) Felhasználó elfogadhatja vagy elutasíthatja az új Sütiket és törölheti a meglévő Sütiket, illetve ezen engedélyét ki- és visszakapcsolhatja.

A Sütik kezelésével kapcsolatban Felhasználó további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Felhasználó úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Sütit kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Portál minden Szolgáltatását.

Az alábbi linkre való kattintással Felhasználó beállíthatja a Sütik használatát böngésző típusa függvényében:

- Google Chrome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

- Firefox böngésző: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

- Internet Explorer böngésző: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Safari böngésző: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

- Opera böngésző: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Egyéb böngészők esetében meg kell keresni az adott böngésző beállításaiban a ki-bekapcsolás lehetőséget.

Felhasználó a Szolgáltatásokban használt, a hirdetésekhez kapcsolódó cookie-kat is kezelheti oly módon, ha kijelentkezik a fent felsorolt Szolgáltatókon keresztül.

   

3.7.4. Sütik fajtái

Szükséges Sütik

Ezek a Sütik arra szolgálnak, hogy a  Portál alapvető funkcióit a Felhasználó használni tudják (például: bejelentkezés, kosár folyamat kezelése, felhasználási feltételek rögzítése: adatvédelmi szabályzat és ÁSZF elfogadása, jóváhagyott Süti használati szintje).

A Szükséges Sütiken keresztül az alább információ típusok gyűjtésére kerül sor: IP cím, eszközazonosítók, a megtekintett oldalak, a használt böngésző típusa, a böngészési információk, a használt operációs rendszer, az internetszolgáltató, időbélyeg, Felhasználó tartózkodási helye, a hivatkozási URL, a Portálon/ alkalmazásokban használt funkciók vagy az ott elvégzett tevékenységek.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a Portálra történő belépéskor az Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.0

Süti neve

Süti célja

Tárolási idő

rc::a

Segít megkülönböztetni, hogy a Portált emberi Látogató keresi fel, vagy bot annak érdekében, hogy a Portál analitikai jelentései helyesek legyenek.

5 év

rc::c

Segít megkülönböztetni, hogy a Portált emberi Felhasználó keresi fel, vagy bot annak érdekében, hogy a Portál analitikai jelentései helyesek legyenek.

A böngésző bezárásával megszűnik

test_cookie

Ellenőrzi, hogy a böngésző elfogad-e sütiket

1 nap

XSRF-TOKEN

Biztonsági szempontból létfontosságú süti, amely megakadályozza,  a hamis kereszthivatkozásokat

1 nap

citydeals_SESSIONID

 

A belépés, a profilműveletek, és a megbízásfeladás funkciókhoz szükséges munkamenetet azonosítja.

 

A böngésző bezárásával megszűnik

 

cookieconsent_status

 

Tárolja, hogy a Felhasználó elfogadta-e a felhasználási feltételeket

 

1 év

laravel_session

Cliens oldal azonosításához szükséges

 

24 óra

 

cookieconsent_dismissed

 

Jelöli, hogy a felugró cookie tájékoztatást a Felhasználó már elfogadta-e

1 év

 

Citydeals_basket

A kosár tartalmát tárolja

1 év

basket form

A kosár felületen lévő form adatait tárolja

1 év

H_STATIC_DB#data

A

 

ngStorage#localStorage

 

 

optiMonkEmbedded146901

 

 

     
     

 Kényelmi Sütik

A Kényelmi Sütik a Portál használatát megkönnyítő Sütik.

Süti neve

Süti célja

Tárolási idő

CLIENT / PARTNER

A bejelentkezett Felhasználó adatait tárolja

5 év

CLIENT-sparrr-auth-token /citydeals_auth?

 

A bejelentkezett Felhasználó Bearer tokenjét tárolja

5 év

 

PARTNER-sparrr-auth-token

A bejelentkezett Felhasználó Bearer tokenjét tárolja

5 év

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

Ez a süti biztosítja hogy  a Felhasználó regyszer kerüljön az analitikába

1 nap

 

_hjFirstSeen

Segít meghatározni, hogy egy Felhasználó először használja a Portált vagy visszatérő-e

1 nap

 

_hjIncludedInPageviewSample

Ellenőrzi, hogy a Felhasználó tevékenységét rögzíti-e a Portál adatanalízise

1 nap

 

_hjIncludedInSessionSample_# _hjSession_#

_hjSessionUser_#

Rögzíti, hogy a Felhasználó hányszor keresi fel a Portált, átlagosan mennyi időt töltött el a Portálon, és mely aloldalakat olvasta

1 nap

 

_ga., _ga_#

A Google látogatottságmérő analitikai szolgáltatásának Sütijei, amelyek a Felhasználói tevékenységeket az egyes Felhasználókat személyesen nem azonosítható módon vizsgálják (pl. járt-e már korábban az oldalon).

2 év

 

_gat, _gid

A Google látogatottságmérő analitikai szolgáltatásának Sütijei, amely a Felhasználói tevékenységeket az egyes Felhasználókat személyesen nem azonosítható módon vizsgálják (pl. járt-e már korábban az oldalon).

Böngésző bezárásával megszűnik

 

Promóciós és Statisztikai Sütik

Ahhoz, hogy a Portál a lehető legjobban illeszkedjen a Felhasználói igényekhez, hogy használata a lehető legegyszerűbb legyen és, hogy teljesítményét az Adatkezelő és Adatfeldolgozóifigyelemmel tudják kísérni, anonim statisztikai adatok kerülnek begyűjtésre a Portál felhasználásról, valamint a Felhasználók viselkedéséről. A Felhasználó egy része fizetett hirdetések útján jut el a Portálra. A hirdetések megjelenítéséhez a Google és Facebook szolgáltatásait vesszük igénybe, melyek a szintén Sütiket használnak.

Adatkezelő és Adatfeldolgozók a Promóciós és Statisztikai Sütiket alábbi célokra használják:

a) mérés és személyre szabás: annak elemzésére szolgál, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait hogyan használják; ezek az adatok arra is használhatók, hogy lehetővé tegyék a Adatkezelő szolgáltatásainak személyre szabását és a szolgáltatások hirdetését,

b) vásárlási élmény gazdagítása személyre szabott ajánlatok megjelenítésével,

c) online marketing: a más portálokon keresztül az Felhasználó részére megjelenített hirdetések személyre szabása az Felhasználó korábbi kapcsolódásain keresztül,

d) közösségi média: közösségi média felületeken történő reklámozás és a Portálon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezek az Adatfeldolgozók a saját céljaikra is használhatják az adatokat, köztük az Felhasználó profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását,

f) hirdetések elhelyezése a Portálon keresztül szolgáltatást kínáló kereskedelmi partnerek számára: lehetővé teszi a Adatkezelő számára online hirdetések személyre szabását és megjelenítését a kereskedelmi partnerek részére.

Süti neve

Süti célja

Tárolási idő

_gcl_au

A Google AdSense eszközét használja a Portálon megjelent reklámok. hirdetések hatékonyságának elemzésére

3 hónap

ads/ga-audiences

Érzékeli, hogy a Felhasználó a kurzor mozgatása alapján el kívánja-e hagyni a Portált, és felugró ablakot aktivál

A böngésző bezárásáig

IDE

A Google DoubleClick eszközét használva rögzíti, hogy a Felhasználó a Portálon milyen hirdetésekre kattintott

1 év

optiMonkClient

Felugró ablakokat alkalmaz a Portálon

1 év

optiMondkClientID

Információkat gyűjt arról, hogy a Felhasználó milyen szolgáltatásokat nézett meg illetve vásárolt, annak érdekében, hogy a Felhasználók személyre szabottabb ajánlatokat kapjon

1 év

optiMonkSession

OptiMonkShopAttributes

OptiMonkVisitorAttributes

Felugró ablakokat alkalmaz a Portálon

A böngésző bezárásáig

collect

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése.

Böngésző bezárásával megszűnik

_fbp

A Facebook segítségével harmadik fél hirdetéseit közvetíti

3 hónap

fr

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése.

3 hónap

r/collect

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése.

Böngésző bezárásával megszűnik

tr

Facebook.com funkcionális cookie-ja – Az egyes tételek oldalán található „Tetszik”, „Megosztás” gombok elhelyezése.

Böngésző bezárásával megszűnik

pagead/1p-user-list/#

Felhasználó egyéb weboldalakon tett látogatásai alapján elemzi, hogy a Felhasználó milyen termékek és szolgáltatások iránt mutat érdeklődést, illetve milyen valószínűséggel várható, hogy konverziót hajt végre a Portálon websites 

Böngésző bezárásával megszűnik

 

 

 

td

A Google tag manager által használt Süti, amely lehetővé teszi a marketing és analitikai címkék használatát a Portálon

Böngésző bezárásával megszűnik

 

 

 

 

 

4. A www.citydeals.hu Portálon vásárolt Utalványokkal igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panaszok kezelés

  

A kezelt adatok köre

Jelen szabályzat III./2. Pontjában rögzített személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja

az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. Évi CLV. Törvény 17/A. § (7) bekezdés)

Az adatkezelés célja

az Érintett azonosítása, az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések és problémák kezelése

Az adatkezelés időtartama

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. Évi CLV. Törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év

Adattovábbítás

Van, a panaszos Érintett és a Portálon keresztül szolgáltatást kínáló Egyéni Vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság felé

Adatfeldolgozó

A panasszal érintett szolgáltatást kínáló Egyéni Vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

Az adatszolgáltatás módja

Elektronikus

5. A www.citydeals.hu oldal alján található Kapcsolat aloldal adatkezelése

A kezelt adatok köre

név, e-mail cím, személyes üzenet

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Az adatkezelés célja

a www.citydeals.hu honlapon a Kapcsolat fülön található email címre, vagy az ott található kitölthető kapcsolatfelvételi mezőn keresztül elküldött megkeresésekre válasz adása.

Az adatkezelés időtartama

Az email címre érkezett adatokat, a levél megválaszolását követő 1 évig őrizzük

Adattovábbítás

Nincs

Adatfeldolgozó

Nincs

Az adatszolgáltatás módja

Elektronikus

 

Az Érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Adatkezelő szerveroldali szoftverkörnyezete automatikusan regisztrálja Felhasználóinak IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezen adatokat Adatkezelő semmilyen formában nem használja.

6. Fizetés

A kezelt adatok köre:

Bankkártyás fizetés esetén: név, lakcím, e-mail cím, fizetett összeg, fizetés időpontja

 

Kosárkódos fizetés esetén: név, lakcím, e-mail cím, bankszámla szám, fizetett összeg, fizetés időpontja

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

Az Utalványok ellenértéke kifizetésének ellenőrzése, illetve kosárkódos vásárlás esetén az Útalvány kiküldése céljából

Az adatkezelés időtartama:

Számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

Adattovábbítás:

Van

Külső Adatfeldolgozók:

OTP MOBIL Szolgáltató Kft., Raiffeisen Bank Zrt.

Az adatszolgáltatás módja:

Elektronikus

Érintett a fizetés teljesítése során az általa választott fizetési módtól függően kötelezett személyes adatok megadására Adatfeldolgozó pénzügyi szolgáltató részére.

Bankkártyás fizetés esetén Adatkezelő pénzügyi szolgáltatója az OTP MOBIL Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19).

Érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő megismeri és kezeli Adatkezelő számlavezető Bankja, a Raiffeisen Bank Zrt. illetve az OTP Mobil Szolgáltató Kft. által vele megosztott, jelen pontban rögzített személyes adatokat bankszámla kivonatok és tranzakció nyílvántartások által.

A fizetést biztosító Adatfeldolgozók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik.

A SimplePay Adatkezelési tájékoztatója:

https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/09/SimplePay_b2c_aff_hun_eng_20211001.pdf

Raiffeisen Bank Zrt Adatkezelési tájékoztatója:

https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-tajekoztato

7. Egyéb adatkezelések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban esetlegesen fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – Személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok, amelyeket a Adatkezelő Felhasználótól gyűjt, adott esetben továbbításra és tárolásra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térség (”EGT") már tagországaiba. Amennyiben erre kerül sor, a Adatkezelő biztosítja Érintetteket, hogy a jelen Szabályzattal összhangban tiszteletben tartják az Érintettek adatvédelmi jogait.

8. Profilalkotás

A kezelt adatok köre:

Vásárlási szokások, érdeklődési kör, név, e-mail cím, nem,  születési idő, lakcím

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése által a Vásárlói preferenciáknak és érdeklődési köröknek megfelelő Vásárlói csoportokat hoz létre (profilalkotás), melyeknek profiljuknak megfelelő hírleveleket és ajánlatokat juttat el.

Az adatkezelés időtartama:

A Vásárló adatait hozzájárulása visszavonásáig, vagy legutolsó bejelentkezése időpontjától 5 évig kezeljük.

Adattovábbítás:

Nincs

Külső Adatfeldolgozó:

Nincs

Az adatszolgáltatás módja:

Önkéntes

9. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, és a kapott utasítások szerint.

Név: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Adatfeldolgozási feladat: Számlázási szolgáltatás nyújtása (www.szamlazz.hu).

Adatvédelmi nyilatkozata: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Név: Microsoft Inc.

Székhely: Microsoft Way Redmond, WA 98052

Adatfeldolgozási feladat: levelezési szolgáltató.

Adatvédelmi nyilatkozata: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Név: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)

Székhely: (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; 

Adatfeldolgozási feladat: technikai háttér szolgáltatása hírlevelek küldéséhez.

Adatvédelmi nyilatkozata:   https://www.intuit.com/privacy/statement/

Név:  On-Demand Kft.

Székhely:  1124 Budapest, Muskátli u. 6.

Adatfeldolgozási feladat: a Weboldal fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez fűződő informatikai szolgáltatás.

A továbbított személyes adatokat a reá vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Név: Batori Group Kft.

Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5. a. ép.

Adatfeldolgozási feladat: a Weboldal üzemeltetése.

Adatvédelmi nyilatkozata: https://batorigroup.hu/adatvedelem

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1143 Budapest, Hungária Krt. 17-19.

Adatfeldolgozási feladat: fizetési szolgáltatás

Adatvédelmi nyilatkozata: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Név: Hetzner Online GmbH

Székhely: 91710 Gunzenhusen, Industrie str. 25, Németország.

Adatfeldolgozási feladat: tárhely szolgáltatás (webhosting)

Adatvédelmi nyilatkozata: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz

Név: Facebook Inc.

Székhely: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Adatfeldolgozási feladat: Hirdetési szolgáltató

Adatvédelmi nyilatkozata: https://www.facebook.com/policies/cookie

A Facebook a Sk segítségével a Portálon végzett Felhasználói tevékenység alapján célzott csoportokat hoz létre (célközönség). Adatkezelő ezen Sütik alapján a Facebooktól statisztikai adatokat kap a Portált látogató Felhasználókról és Portál használatukról. Ez teszi lehetővé, hogy a Facebook a Felhasználó felhasználói szokásai alapján, a Felhasználók részére személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelentessen meg a Facebook felületén.

Név: Google Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatfeldolgozási feldata: Hirdetési szolgáltató, Portál látogatottsági elemzés

Adatvédelmi nyilatkozata: https://policies.google.com

Google Analytics

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google Inc. („Google”) által üzemeltetett Google Analytics internetes elemző szolgáltatást. A Google AnalyticsSütiket használ. A Sütikkel a Google Felhasználó IP-címét továbbítja a Google szervereire. A Sütikben tárolt információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google Adatkezelő megbízásából ezen információk alapján értékeli az Felhasználó Portálhasználatát, és Portálaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további Portál- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt Adatkezelő számára. A Felhasználó böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.

A Felhasználónak lehetősége van, hogy az általa használt böngészője megfelelő beállításaival Felhasználó elutasítsa a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Felhasználó Portál használatára vonatkozó adatokat (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Google Adwords

Adatkezelő az AdWords ügyféleként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. által biztosított szolgáltatást is használja. A Google AdWords a Portált, mint weboldalt a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amennyiben a Felhasználó egy Google által elhelyezett hirdetésre kattintva a Felhasználót átirányítja a Portálra, a Google Adwords egy ún. „konverziós sütit” rögzít a Felhasználó web böngészőjében. Ez a Süti 30 nap múlva jár le. A Süti nem alkalmas a Felhasználó személyének azonosítására. A Süti 30 napos lejárati idejéig az Adatfeldolgozók, közöttük a Google, ezen Sütik segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Google hirdetőjének webhelyén így a Portálon is, és a Sütik segítségével hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználó részére Külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnerei internetes webhelyein. Minden AdWords-t felhasználó egyedi Sütit kap. A Sütiket és így a Felhasználókat az AdWords által elhelyezett Sütiken keresztül nem lehet nyomon követni. Az átirányítási vagy konverziós célú Sütik által összegyűjtött információk alapján az egyedi azonosítást nem biztosító statisztikák jönnek létreátirányításos nyomon követést választó AdWords partnerek részére. A konverziós,vagy átirányítási célú Sütik segítségével az AdWords-öt használó partnerek, így az Adatkezelő is látja, hogy hány Felhasználó kattintott rá az Adatfelhasználó által elhelyezett hirdetésre és lett átirányítva egy adott oldalra.. A Felhasználó többek között a fent leírt átirányításos sütiket is letilthatja a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon  a googleadservices.com-ról származó Sütik blokkolásával.

Google Search Console

Az Adatkezelő a Google Keresési Kezelőfelület (Google Search Console) segítségével figyelemmel kísérheti és felügyelheti a Portál jelenlétét a Google keresési eredményeiben.

Google Tag Manager

Adatkezelő a Google Címke Kezelőt (Google Tag Manger-t) is használja, amely lehetővé teszi a marketing és analitikai címkék használatát a Portálon, így különösen a: Google Elemzés (Google Analytics) Süti, Google Analytics események, Facebook Pixel kód, Adwords átirányítás kódja vagy bármilyen elektronikus hírlevélben használt kód, amely például egy felugró ablakot jeleníthet meg. A Google Tag Manager lehetővé teszi Sütik olvasását és módosítását is.

Név: Growww Digital Kft.,  

Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47–49.

Adatfeldolgozási feladat: Online hirdetéskezelés Adatkezelő Google Adwords és Facebook Business Suit felületein

Adatvédelmi nyilatkozata: https://www.growwwdigital.com/adatkezelesi-tajekoztato/

Név: Meyer&Levinson Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3, 1052

Adatfeldolgozási feladat: Könyvelés, bérszámfejtés

Adatvédelmi nyilatkozata: https://meyerlevinson.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek-hive/

Név: Optimonk International Zrt.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129, 4028

Adatfeldolgozási feladat: Hírlevél regisztrációs adatgyűjtés

Adatvédelmi nyilatkozata: https://www.optimonk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Név: Focus Audit Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Petneházy u. 50-52,

Adatfeldolgozási feladat: Könyvvizsgálat

Adatvédelmi nyilatkozata: https://focusaudit.hu/wp-content/uploads/2018/11/Adatkezele%CC%81si_ta%CC%81je%CC%81koztato%CC%81.pdf

Az Adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozók igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, abban az esetben a nyomozó hatóság, vagy egyéb megkereséssel élő hatóság részére hozzáférhetővé kell tennie az Adatkezelőnek a megkereséshez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat.

A Személyes adatok jelen fejezet szerinti továbbítását követően az egyes Adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. Az Adatkezelő a fent felsorolt olyan Adatkezelőknek adja át a személyes adatokat, akik megfelelnek az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem tud vállalni.

10. Adatokhoz hozzáférők köre

10.1. A Személyes adatokhoz Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a Felhasználónak adott Szolgáltatással kapcsolatosan közvetlenül végeznek olyan tevékenységet, amely a Portál működtetéséhez szükséges.

10.2. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő Adatfeldolgozók szolgáltatásait veheti és veszi igénybe, akikkel a Portál működtetése, a Szolgáltatások minél hatékonyabb, illetve a Portál a Felhasználók számára egyre testreszabottabb és kényelmesebb használata, illetve a Szolgáltatások fejlesztése érdekében együttműködik.

Az Adatfeldolgozók jelen szabályzat 9. pontjában kerültek felsorolásra.

Az Adatfeldolgozók által kezelt Személyes adatok tekintetében saját adatvédelmi irányelveik az irányadók. Ha az Adatfeldolgozók köre változik, úgy az Adatkezelő a mindenkori, módosult Adatfeldolgozók részére jogosult továbbítani a Személyes adatokat az adatkezelés céljának megfelelően. Amennyiben az Adatfeldolgozók köre változik, Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató módosítása útján tájékoztatja a Felhasználókat.

11. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Érintett Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérhet kezelt adatairól, igényelheti azok módosítását, törlését, vagy zárolását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Nem alkalmazhatók a fenti jogosultságok, ha az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése, vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy azt Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettsége azt akadályozza.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő a kért tájékoztatást és az igénylésből adódó feladatok elvégzését díjmentesen biztosítja. Amennyiben Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy - különösen ismétlő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan Adatfeldolgozót tájékoztat az általa végzett módosításról, törlésről vagy korlátozásról, akivel, illetve amellyel a Személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Igény esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező Személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri. Az Érintett által kért, nem elektronikus másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív és postázási költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

12. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, Adatkezelőt értesíti, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Adatkezelő mindent megtesz, hogy a bejelentett probléma megoldódjon.

Amennyiben Érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem áll helyre, jogosult erről a hatóságot értesíteni annak alábbi elérhetőségein:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Érintett jogosult Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket Érintett megkeresheti a https://birosag.hu/birosagkereso oldalon.

13. Egyéb rendelkezések

Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Portál számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely harmadik felek oldalára vezet. Ezen harmadik felek adat- és információvédelmi gyakorlatáért saját adatkezelési irányelveik érvényesek.

14. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására,

a módosított szabályzat megfelelő közzététele mellett.

Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a Szolgáltatások, Adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre módosul, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a Személyes adatok céltól eltérő kezelését.